پیشرو در ساخت پنجره های دو جداره آلومینیومی

ایمیل : info@alumaxco.com
تلفن : 4 - 66683631
شنبه 12 مهر 1399
نمونه کار اکستروژن 1
نمونه کار اکستروژن
شنبه 12 مهر 1399
نمونه کار اکستروژن 2
نمونه کار اکستروژن
شنبه 12 مهر 1399
نمونه کار اکستروژن 3
نمونه کار اکستروژن
شنبه 12 مهر 1399
نمونه کار اکستروژن ۴
نمونه کار اکستروژن ۴
شنبه 12 مهر 1399
نمونه کار اکستروژن ۵
نمونه کار اکستروژن ۵
شنبه 12 مهر 1399
نمونه کار اکستروژن ۶
نمونه کار اکستروژن ۶